Nador mchit chakhsuyan chhal mn km drabt bach wsalt saydaliya lhirasa fin zaio Sghir aslan li ja mn la3robiya rah kayji flmowasalat