alah yahsan al3awan adorof kasia ja3lathom eidiro haka walakin kandan bali alholm adyalhom amnin yawaslo radi einadmo hit eouroba amchat rahna rir kankharfo