allah i3awnhom firaha almizaniya li kata3ta almahrajanat