nazalta ahlan wa kádimta sahlan wa marhaban bika daiman wa abadan hatta yahttila khayroka bighazaratin fi baladika alkarim awlad settout .