لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
pourquoi ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
why ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
varum؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
por que؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مايمي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟