lah yar7amhom amsakan mina as7ab aljana bi idn ara7man inshae alah ya3ali ya ghafare